Ανάλυση του Περιβάλλοντος υπαρχόντων μεθόδων και νοοτροπιών επίλυσης προβλημάτων στην δια βίου μάθηση

Οι εταίροι του έργου εφάρμοσαν στενά μια διεξοδική διαδικασία προσδιορισμού της τρέχουσας κατάστασης, ιδίως από την άποψη της νοοτροπίας και των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται στους φορείς Δια Βίου μάθησης, από τους εκπαιδευτές ενηλίκων σχετικά με τον προβληματισμό και την επίλυση προβλημάτων και τον τρόπο με τον οποίο τα παραπάνω επηρεάζουν τον αντίκτυπο της κατάρτισης όσον αφορά τη δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, την επιδίωξη της βέλτιστης διατήρησης των εκπαιδευομένων με στόχο τη διάδοση/προσέγγιση.

Οι κύριες προκλήσεις που ενδιαφέρουν το έργο SUPPORT είναι αυτές που συνδέονται με ποικίλες υφιστάμενες προκαταλήψεις, κοινωνικό αποκλεισμό, στερεότυπα, γλωσσικά εμπόδια, πολιτισμικούς περιορισμούς και άλλες, εφόσον εντοπίζονται ως τέτοιες στην ανάλυση περιεχομένου.

Η καινοτόμος πτυχή αυτού του πνευματικού προϊόντος συνδέεται με το γεγονός ότι η ανάλυση περιεχομένου θα υλοποιηθεί τριγωνικά με τη συμμετοχή οργανισμών, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων μέσω συνεντεύξεων. Ο σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να διασφαλιστεί ότι το έργο ενημερώνεται από όλους τους παράγοντες του πλαισίου που ενδέχεται να επηρεάσουν την εφαρμογή και τη βιωσιμότητά του, καθώς και να τροφοδοτήσει τα επόμενα πνευματική προϊόντα που θα προκύψουν με τρόπο που να βασίζεται στις υπάρχουσες γνώσεις και στο έργο που έχει ήδη γίνει και να μην απομονωθεί προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο όριο.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε την πλήρη ή τη συντομευμένη έκδοση της έκθεσής μας

Περαιτέρω ανάγνωση: Η επίδραση της πανδημίας του Covid-19 στη νοοτροπία επίλυσης προβλημάτων των ενήλικων εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών