Σχετικά με το έργο SUPPORT

SUPport of Problem-solving mentality in lifelOng leaRning for Trainers project

μετ. Υποστηρίζοντας εκπαιδευτές δια βίου μάθησης στην ανάπτυξη νοοτροπίας επίλυσης προβλημάτων

Η επίλυση προβλήματος είναι η διαδικασία εντοπισμού ενός προβλήματος, η ανάπτυξη πιθανών λύσεων κι η ανάληψη του κατάλληλου πλάνου δράσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσδιορίσει την επίλυση προβλημάτων (και την ικανότητα αυτή όπως και τη συνεργασία) ως τον κύριο δείκτη των εγκάρσιων δεξιοτήτων που θα πρέπει να αποκτηθούν στο πλαίσιο των βασικών ικανοτήτων. Η άποψη της ομάδας του SUPPORT (SUPport of Problem-solving mentality in lifelOng leaRning for Trainers) είναι πως η εκπαίδευση ενηλίκων συνίσταται σε μια αέναη διαδικασία προβληματισμού κι επίλυσης προβλημάτων, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ατόμων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων ή προσόντων όπου το μαθησιακό περιβάλλον καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις που σχετίζονται όχι μόνο με τη γνώση που θα πρέπει να αποκτηθεί αλλά και με προϋπάρχουσες προκαταλήψεις, κοινωνικό αποκλεισμό, στερεότυπα, γλωσσικά εμπόδια, πολιτιστικούς περιορισμούς κ.ά. Υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτές σε αυτό που αποκαλούμε καταστάσεις “επίλυσης προβλημάτων”, με πολλαπλά εργαλεία και μεθόδους, καθώς και με πολύτιμες πληροφορίες και σενάρια, το έργο στοχεύει να ενισχύσει με αντι-ιεραρχικό τρόπο την ένταξη, τη διατήρηση και τη διάδοση στο περιβάλλον της εκπαίδευσης ενηλίκων προκειμένου να μεγιστοποιήσει το θετικό αντίκτυπο/αποτέλεσμα για την άμεση κι έμμεση ομάδα-στόχο. Το SUPPORT θα παρέχει στους εκπαιδευτές μια διαδικτυακή πλατφόρμα με χρήσιμα εργαλεία και μεθόδους κι ένα ανοικτό φόρουμ συζητήσεων που θα διευρύνει τις ικανότητες των εκπαιδευτών και θα καταστήσει το έργο τους επαγγελματικό. Το έργο SUPPORT θα αναπτύξει επίσης ένα “near-peer” μεθοδολογικό πλαίσιο για τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή τους, επί ίσοις όροις με τον εκπαιδευτή, και να ενισχύσει τα κίνητρά τους.

Ειδικότερα, οι στόχοι του έργου SUPPORT, αναλογιζόμενοι και τους ειδικούς στόχους του προγράμματος Erasmus+ στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα είναι οι ακόλουθοι:

1. Υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την επίλυση προβλημάτων

2. Βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων κατά την αντιμετώπιση προκλήσεων σε δύσκολα περιβάλλοντα

3. Προώθηση της ευαισθητοποίησης και της ανάδυσης ενός ευρωπαϊκού χώρου Δια Βίου μάθησης, σχεδιασμένου να συμπληρώνει τις μεταρρυθμίσεις πολιτικής και να υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης μέσω συγκεκριμένων συστάσεων πολιτικής.

4. Αύξηση της ευαισθητοποίησης αναφορικά με τη σημασία της εκπαίδευσης δίχως αποκλεισμούς και της συνεργατικής εκπαίδευσης

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες του SUPPORT σινίστανται στην ανάπτυξη 4 πνευματικών προϊόντων, 2 εκδηλώσεων σε τοπικό επίπεδο κι ένα τελικό συνέδριο. Αναμένεται ότι περίπου 160 εκπαιδευτές, επαγγελματίες κι εκπαιδευόμενοι, όπως κι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής κι ενδιαφερόμενοι φορείς, θα παρακολουθήσουν τις πολλαπλασιαστικές δράσεις και το τελικό συνέδριο. Οι πολλαπλασιαστικές δράσεις θα έχουν ως κύριο στόχο την απόκτηση εποικοδομητικής ανατροφοδότησης από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ανάπτυξη των πνευματικών προϊόντων.

Το έργο στοχεύει, κατά τη διάρκειά του και με την ολοκλήρωσή του, να έχει, συγκεκριμένα, τα ακόλουθα αποτελέσματα:

1. Θα υποστηρίξει και θα αναπτύξει περαιτέρω τις ικανότητες των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και στην επίλυση των προβλημάτων. Αυτά θα συμβούν δια μέσου της διευκόλυνσης της επικοινωνίας μεταξύ τους χάρη στο φόρουμ που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του SUPPORT, της πρόσβασής τους σε ένα σαφές και φιλικό περιβάλλον προς το χρήστη που παρέχει εργαλεία και μεθόδους για την οργάνωση και τον προγραμματισμό των αναγκών τους, καθώς και της υποστήριξής τους στο να βρουν ένα τρόπο για να φτάσουν σε ένα συνοπτικό, περιεκτικό και γεμάτο ερεθίσματα μαθησιακό περιβάλλον που ευδοκιμεί για τη διάδοση.

2. Θα δημιουργήσει ένα συνοπτικό μεθοδολογικό πλαίσιο έτοιμο να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτές και ενήλικες εκπαιδευόμενους, όπως έχει προσδιοριστεί.

3. Θα αυξήσει την ποιότητα της παροχής της εκπαίδευσης ενηλίκων με ισχυρή ώθηση προς τη μεταρρύθμιση της πολιτικής μέσω του εγγράφου πολιτικής συστάσεων που έχει αναπτυχθεί.

4. Θα αυξήσει την ποιότητα της παροχής της εκπαίδευσης ενηλίκων με ισχυρή ώθηση προς τη μεταρρύθμιση της πολιτικής μέσω του εγγράφου πολιτικής συστάσεων που έχει αναπτυχθεί.

5. Θα υποστηρίξει τη συνολική προσπάθεια για τη συμμετοχή και τη διατήρηση των ενήλικων εκπαιδευομένων.

Το έργο SUPPORT αναμένεται να έχει ορατό και βιώσιμο αντίκτυπο στους οργανισμούς, τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων και προσόντων, οι οποίοι θα συμμετέχουν άμεσα κι έμμεσα στις διαδικασίες του έργου και, κατά συνέπεια, στην κοινότητα στο σύνολό της.

Το έργο διαθέτει μια κοινοπραξία που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της παροχής και της υποστήριξης της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως και της τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο το έργο έχει μια ισχυρή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, δεδομένου ότι αντιμετωπίζει τη σημασία της βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και συνεργατικής εκπαίδευσης μέσω της διάδοσης και της συνεργασίας ως το κέντρο των δράσεών του.

Συγκεκριμένα, το SUPPORT θα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, εμπειρογνώμονες κι επαγγελματίες που εργάζονται σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δομές, σε εκπαιδευόμενους με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή/και προσόντων, καθώς και σε φορείς χάραξης πολιτικής που ασχολούνται με την εκπαίδευση και τη Δια Βίου μάθηση.