Οι εταίροι του έργου

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Panevėžys είναι κυβερνητικός οργανισμός (που ανήκει στον δήμο Panevėžys) και διαπιστευμένο ίδρυμα από το Υπουργείο Παιδείας κι Επιστημών της Λιθουανίας. Το κύριο έργο του είναι η παροχή συμβουλευτικής και η κατάρτιση στην παροχή υπηρεσιών. Οι ομάδες-στόχοι είναι εκπαιδευτικοί (περίπου 2000), σχολικές κοινότητες (πάνω από 66 σχολεία προδημοτικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνάσια, μη τυπικά σχολεία) κι ενήλικες μαθητές των κοινοτήτων Panevėžys. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο είναι ο συντονιστής της άτυπης εκπαίδευσης ενηλίκων στην πόλη Panevezys. Επίσης, συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα της ΕΕ για ενήλικες και μετανάστες. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ανταλλάσσει ενεργά εμπειρίες με εκπαιδευτές ενηλίκων σε χώρες της Ευρώπης (Σκωτία, Γερμανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Γαλλία, Λετονία), οι οποίες πραγματοποιούνται σε ενεργή συνεργασία με εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διαφόρων επιπέδων, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών και κοινωνικούς εταίρους.

Το ΔΑΦΝΗ KEK είναι ένα πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που αναπτύσσει τις δραστηριότητές του σε σχέση με τις τοπικές ανάγκες και προκλήσεις. Το ΔΑΦΝΗ KEK συμμετέχει σε διάφορες προσκλήσεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ανταποκρινόμενο σε εθνικά κι ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια. Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με την ευρύτερη Κοινότητα των Εκπαιδευτών, καθώς και με τους Συμβούλους (Ζωής κι Εργασίας) κατανοώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, ιδιαίτερα σε συνεργασία με ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και σχεδιάζοντας ευκαιρίες κατάρτισης σε τοπικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Η διαπολιτισμική επικοινωνία κι ευαισθητοποίηση αποτελούν το επίκεντρο των μαθησιακών μας παρεμβάσεων φέρνοντας σε επαφή ομάδες και άτομα από την ευρύτερη κοινότητα.

Το EAEA, η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, είναι η φωνή της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη. Το EAEA είναι μια διεθνής, μη κερδοσκοπική ένωση με 141 μέλη σε 45 χώρες. Το EAEA προωθεί τις πτυχές της κοινωνικής ένταξης της ευρωπαϊκής στρατηγικής του 2020, προωθώντας την εκπαίδευση ενηλίκων και τη διεύρυνση της πρόσβασης και της συμμετοχής στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων για όλους, ιδίως για τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες. Το EAEA προωθεί προσεγγίσεις με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τη ζωή των ανθρώπων και τους επιτρέπουν να αποκτήσουν όλα τα είδη ικανοτήτων, με ιδιαίτερη προσοχή στις βασικές και οριζόντιες δεξιότητες.

Το PATATRAC είναι ένας σύλλογος κοινωνικής προώθησης με ισχυρές ρίζες στον εθελοντισμό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα που δραστηριοποιείται με υπευθυνότητα στον τομέα του πολιτισμού, της αλληλεγγύης, των δικαιωμάτων, της κατάρτισης προκειμένου να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη συσπείρωση διαφόρων (και κοινωνικών) φορέων. Σκοπός του συλλόγου είναι η πραγματοποίηση γενικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών μέσω μιας συνεργατικής εργασίας με διάφορους ιδιωτικούς και τοπικούς δημόσιους φορείς, περιφερειακούς και ευρωπαϊκούς, της διάδοσης καλών πρακτικών, της προώθησης των δικαιωμάτων και της κοινωνικής συμπερίληψης.

Το Centre d’estudis Prat είναι ένα ολοκληρωμένο σχολείο που παρέχει διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδρομές για νέους μαθητές μέσω του Baccalaureate, της επαγγελματικής κατάρτισης και για ενήλικες μέσω του εθνικού πλαισίου προσόντων για την επίτευξη αναγνώρισης, αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας. Ο κύριος στόχος του Prat είναι να εκπαιδεύσει μελλοντικούς εργαζόμενους με διεθνή εξειδίκευση, ικανούς να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του παγκόσμιου κόσμου σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το ίδρυμά μας: διοίκηση, εμπόριο-μεταφορές, μάρκετινγκ και τουρισμός, παρέχοντας στους σπουδαστές κατάλληλες και καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας προσαρμοσμένες στις ικανότητες που απαιτούνται στους τομείς τους, προωθώντας την κινητικότητα σε συνεργασία με ιδρύματα ή επιχειρήσεις εταίρους της ΕΕ και εκτός ΕΕ.