Apie projektą

SUPport of Problem-solving mentality in lifelOng leaRning for Trainerse project

lt: Parama mokytojams stiprinant problemų sprendimo kompetencijas mokymesi visą gyvenimą

Problemų sprendimas yra problemos identifikavimo, galimų sprendimo alternatyvų parinkimo ir atitinkamų veiksmų eigos procesas. Europos Komisija įvardijo problemų sprendimą ir gebėjimą spręsti problemas bei dirbti bendradarbiaujant kaip pagrindinį įgūdžių, kuriuos reikia įgyti kaip bendrųjų kompetencijų dalį, rodiklį. Konsorciumo „Parama mokytojams stiprinant problemų sprendimo kompetencijas mokymesi visą gyvenimą“ SUPPORT nuomone, suaugusiųjų mokymasis susideda iš nuolatinio problemų kėlimo/identifikavimo ir sprendimo proceso, ypač kalbant apie žemesnio lygio gebėjimų ar kvalifikacijų asmenis. Tai lemia ne tik nepakankamas žinių bei gebėjimų lygmuo, bet ir įvairios išankstinės nuostatos, socialinė atskirtis, stereotipai, kalbos barjerai, kultūriniai apribojimai ir kt. Remdami suaugusiųjų mokytojus „problemų sprendimo“ situacijose, siūlydami įrankių ir metodų įvairovę, vertingos informacijos ir scenarijų, projektu siekiame užtikrinti didesnę suaugusiųjų įtrauktį, išlaikymą ir informavimą, maksimaliai padidinti teigiamą poveikį tiesioginei ir netiesioginei tikslinei grupei. SUPPORT siūlo mokytojams ir specialistams internetinę platformą su naudingų įrankių bei metodų banku ir atvirą diskusijų forumą, kuris praplės mokytojų kompetencijas. Projekte SUPPORT sukurta besimokantiesiems palanki aplinka, kad būtų skatinamas jų aktyvus dalyvavimas lygiomis sąlygomis su dėstytoju ir didinama jų motyvacija.

SUPPORT tikslai, atsižvelgiant Erasmus+ programos tikslus švietimo ir mokymo srityje, yra:

1. Remti ir plėtoti mokytojų/trenerių instruktorių kompetencijas įveikiant kylančius iššūkius ir sprendžiant problemas

2. Pagerinti besimokančiųjų bendrąsias kompetencijas, kuriant palankias mokymuisi aplinkas

3. Populiarinti Europos mokymosi visą gyvenimą politiką, skatinti jos reformas, remti švietimo modernizavimą teikiant konkrečias rekomendacijas..

4.Didinti informuotumą apie įtraukiojo ir bendradarbiavimu grindžiamo švietimo svarbą

Svarbiausios SUPPORT veiklos – 4 intelektualinių produktų kūrimas, 2 vietiniai sklaidos renginiai ir baigiamoji projekto konferencija. Numatoma, kad sklaidos renginiuose ir baigiamojoje konferencijoje dalyvaus apie 160 mokytojų, trenerių, specialistų ir besimokančiųjų, taip pat politikos formuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių atstovų. Pagrindinis sklaidos renginių tikslas – konstruktyvus grįžtamasis ryšys iš įvairių tikslinių grupių, siekiant ne tik įvertinti projekto rezultatus, bet ir vykdyti optimalią jų sklaidą.

Projekto vykdymo ir jo tęstinumo laikotarpiu siekiama šių rezultatų:

1. Pagilintos mokytojų/trenerių problemų sprendimo kompetencijos. Sukurta vartotojui draugiška ir aiški SUPPORT platforma, siūlanti įrankių bei metodų įvairovę planuojant ir organizuojant mokymosi veiklas, facilituojamas bendravimas forume bus parama suaugusiųjų švietėjams kuriant įtraukią ir motyvuojančią mokymosi aplinką bei pasirenkant besimokantiems patrauklius mokymosi metodus.

2. Sukurtos ir naudojimui paruoštos metodikos, kurias mokytojai galės pasirinkti darbui su konkrečia besimokančiųjų suaugusiųjų grupe, atsižvelgdami į jos specifiką.

3. Parengtos rekomendacijos švietimo politikos formuotojams leis tikslingiau vykdyti reformas siekiant kokybiškesnio suaugusiųjų švietimo.

4. Atlikta suaugusiųjų švietėjų problemų sprendimo kompetencijų analizė parodys esamą padėtį mokymosi visą gyvenimą paslaugas teikiančiose organizacijose, poveikį jų teikiamų mokymų kokybei bei poreikius šių kompetencijų plėtrai.

5. Aktyviai remiama ir propaguojama mokymosi visą gyvenimą idėja, į mokymąsi įtraukiant ir išlaikant kuo daugiau suaugusiųjų besimokančiųjų.

Tikimasi, kad SUPPORT projektas turės apčiuopiamą ir tvarų poveikį organizacijoms, mokytojams ir besimokantiems (ypač nepakankamų bazinių įgūdžių), kurie tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaus projekto procesuose, taigi -ir visai bendruomenei.

Projekto partnerių susivienijimas apima visas suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimo ir propagavimo, profesinio mokymo, formaliojo, neformaliojo ir savaiminio švietimo sritis. Tokiu būdu projektas turi didelę pridėtinę vertę Europos mastu, nes jame atsižvelgiama į tvaraus, problemas sprendžiančio, įtraukaus ir bendradarbiaujančio švietimo svarbą pasitelkiant informavimą ir bendradarbiavimą, kaip jo veiksmų pagrindą.

SUPPORT konkrečiai skirtas suaugusiųjų švietėjams, ekspertams ir specialistams, dirbantiems formaliose, neformaliose ir savaiminėse struktūrose, besimokantiesiems, turintiems žemesnio lygio pagrindinius įgūdžius ir (arba) kvalifikaciją, taip pat politikos formuotojams, susijusiems su švietimu ir mokymusi visą gyvenimą.