Projekto partneriai

Panevėžio švietimo centras – vyriausybinė organizacija (priklauso Panevėžio savivaldybei), Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos akredituota institucija. Pagrindinė veikla – suaugusiųjų švietimas. Tikslinės grupės – Panevėžio bendruomenių mokytojai (apie 2000), mokyklų bendruomenė (virš 66 ikimokyklinės, pradinės, vidurinės mokyklos, gimnazijos, neformaliosios mokyklos), suaugusieji. Centras yra neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorius Panevėžio mieste. Taip pat centras aktyviai dalyvauja ES steigiamuose projektuose su suaugusiaisiais ir migrantais. Centras aktyviai dalijasi patirtimi su suaugusiųjų švietėjais Europos šalyse (Škotijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Latvijoje), aktyviai bendradarbiaujant su įvairaus lygio švietimo įstaigomis, viešaisiais ir privačiais paslaugų teikėjais bei socialiniais partneriais.

DAFNI KEK yra sertifikuotas LLL centras, plėtojantis savo veiklą atsižvelgiant į vietos poreikius ir iššūkius. DAFNI KEK dalyvauja įvairiuose suaugusiųjų mokymosi kvietimuose, reaguodama į nacionalines ir Europos finansavimo sistemas. Mes nuolat bendradarbiaujame su platesne pedagogų bendruomene, taip pat su (gyvenimo ir darbo) konsultantais, suprasdami (jų) mokymo poreikius, ypač dirbdami su nepalankioje padėtyje esančiomis grupėmis ir planuodami mokymo galimybes vietos ar Europos lygiu jų profesinei raidai. Tarpkultūrinis bendravimas ir sąmoningumas yra mūsų mokymosi intervencijų, įtraukiant kontaktines grupes ir asmenis iš platesnės bendruomenės, pagrindinė kryptis..

EAEA, Europos suaugusiųjų švietimo asociacija, yra neformaliojo ir savaiminio suaugusiųjų švietimo balsas Europoje. EAEA yra tarptautinė ne pelno asociacija, turinti 141 narį 45 šalyse. EAEA skatina strategijos „Europa 2020“ socialinės įtraukties aspektus, skatina suaugusiųjų mokymąsi ir visiems, ypač nepakankamai atstovaujamoms grupėms, prieinamumo ir dalyvavimo formaliajame ir neformaliajame suaugusiųjų švietime didinimą. EAEA skatina į besimokantįjį orientuotus metodus, kuriais suteikiama galimybė įgyti visų rūšių kompetencijų, ypatingą dėmesį skiriant baziniams asmens įgūdžiams.

PATATRAC yra socialinio skatinimo asociacija, turinti didelį įdirbį savanoriškoje ir ne pelno siekiančioje veikloje, atsakingai veikianti kultūros, solidarumo, teisių, mokymų srityse, skatinanti įvairių suinteresuotųjų šalių ir socialinės srities atstovų telkimąsi. Asociacijos tikslas – vykdyti bendrąsias edukacines intervencijas ir skatinti aktyvų pilietiškumą, sinergiškai dirbant su įvairiomis vietinėmis, regioninėmis ir europinėmis, privačiomis ir viešosiomis įstaigomis, gerosios patirties sklaida, teisių ir socialinės įtraukties skatinimas.

Centre d’estudis Prat yra integruota mokykla, teikianti skirtingus mokymosi būdus jauniems besimokantiems pagal bakalaureato, profesinioį mokymo programas ir suaugusiems pagal nacionalinę kvalifikacijų sistemą, siekiant pripažinimo, vertinimo ir kokybės užtikrinimo. Prat pagrindinis tikslas – rengti tarptautinio lygio kvalifikuotus būsimus darbuotojus; gebančius susidoroti su globalaus pasaulio poreikiais visuose sektoriuose, kuriuose dalyvauja mūsų institucija: administravimo, komercinio transporto, rinkodaros ir turizmo, suteikdama studentams tinkamus ir novatoriškus mokymo metodus jų srityse reikalaujamoms kompetencijoms įgyti, skatindama mobilumą. bendradarbiaujant su ES ir ne ES institucijomis ar įmonėmis partnerėmis.